Minggu, 26 Februari 2012

Parepatan RT, Ndhidhik Warga


Ingkang ngantos samangke taksih lumampah kanthi prayogi ing wewengkon kula mbangun bale griya inggih punika bab parepatan warga rukun tetanggi (RT). Parepatan punika kalampahan satunggal wulan sepisan. Panggenannipun pindhah-pindhah mitrat jadwal ingkang sampun karantam. Tuladhanipun kados makaten, wulan samangke ing dalemipun bapak “A”, wulan salanjengipun ing dalemipun bapak “B”, lan salajengipun. Dipun urut nyocoki urutipun abjad. Dados inggih urut  sae. Lan manawi sampun tempuk,  wangsul malih saking ngajeng, inggih warga ingkang kagungan asma abjad wiwitanipun “A”. Manawi asma ingkang abjad wiwitanipun “A” sampung telas, lajeng pindhah wonten dalemipun warga ingkang kagungan asma abjad wiwitanipun “B”. Makaten lumampahing parepatan RT salajengipun. Ingkang baken, saben wulan mesthi pindhah papan.

Kahanan makaten kados-kados sampun dados tradisi ingkang dipun ugemi sadaya warga RT. Parepatan rutin, ingkang ing panggenan kula dipunwastani “selapanan”, punika dipun tindakaken kanthi kebaking raos tanggung jawab warga. Katitik saben wonten “selapanan”, warga sami rawuh. Wonten satunggal-kalih warga ingkang mboten rawuh punika bab ingkang limrah kedadosan. Kasunyatan punika mratandhani taksih wonten kabecikan amargi rata-rata warga RT rawuh ing “selapanan”.
Warga ingkang rawuh, lajeng mbayar “urunan” kas RT, sae magepokan kaliyan pembangunan, sosial, koperasi, lan sapanunggalanipun. Gegayutan kaliyan perangan punika, wonten ingkang mbayaripun lunas, ananging wonten ingkang nyicil. Punika kasunyatan ingkang limrah awit kekiyatan warga punika benten-benten satunggal lan satunggalipun. Sadaya arta ingkang sampun kakempalaken punika dipun simpen bendahara RT, bendahara sosial, bendahara koperasi, lan sanesipun nyocoki kaliyan tanggel jawabipun piyambak-piyambak.

Manawi arta punika dipunbetahaken awit wonten kapreluan, inggih bendahara ingkag medalaken. Menawi wonten warga ingkang sakit, mliginipun, mondhok ing griya sakit, badhe kaaturan arta sosial. Idhep-idhep ambiyantu bot-repoting brayat ingkang nembe ngadhepi prastawa ingkang kados makaten. Makaten ugi manawi wonten warga ingkang mbetahaken arta koperasi, ateges nyilih, bendahara koperasi wajib ngedalaken. Sadaya kalawau saged dados sarana ingkang maringi pambiyantu dhateng warga ingkang mbetahaken pitulungan. Kanthi mekaten, sanadyan mboten kathah pambiyantunipun,  warga saged ngraosaken gesang tulung-tinulung.
Parepatan RT saged ugi dados sarana ingkang nyaketaken sesambetan warga satunggal lan satunggalipun. Ingkang rumiyin dereng kenal, awit pepanggihan wonten paretan RT, dados sami kenal. Undheranipun, mbangun swasana akrab warga satunggal lan satunggalipun. Kanthi makaten, gesang bebrayan ing wewengkon RT  ngraosaken ayem-tentrem.

Ketua RT, RW, lan kepala dusun (kadus) asring maringi wejangan dhateng warganipun. Bab kesehatan lingkungan, keamanan lingkungan, lan sanes-sanesipun. Kanthi makaten, gesang bebrayan warga , sae ing bale griya makaten ugi ing tengah-tengahipun masyarakat, saged katindakaken kanthi becik. Makaten ugi manawi wonten informasi-informasi enggal, temtu parepatan RT punika dados sarana ingkang efektif kangge nggiyaraken informasi punika dhateng brayat. Kanthi punika, sadaya warga mboten wonten ingkang ketinggalan informasi, ngantos sadaya saged migunakaken informasi punika kangge kemajengan gesangipun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar